Privacyverklaring

logo Henk Kremer Vastgoed|www.henkkremervastgoed.nl

henkkremervastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de diensten van henkkremervastgoed. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AGV).

Contactgegevens:

Stoffer Holtjerweg 75, 9761 CA Eelde
info@henkkremervastgoed.nl
telefoon: 06 51386849
KvK 02053987
BTW nr. NL 0012.24.772.B11

Persoonsgegevens die wij verwerken

henkkremervastgoed verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs

Minderjarigen

Wanneer men 16 jaar of jonger is mag alleen persoonsgegevens aan ons worden verstrekt indien de ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens de minderjarige toestemming geeft. Onze diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

henkkremervastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • henkkremervastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

henkkremervastgoed deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. henkkremervastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt henkkremervastgoed uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door henkkremervastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@henkkremervastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

henkkremervastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en bewaren

henkkremervastgoed neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@henkkremervastgoed.nl.

henkkremervastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact met henkkremervastgoed op te nemen.

Versie 2 – d.d. 15-12-2019